Flash News

* പുതിയ സ്കൂൾ വർഷം ആശംസിക്കുന്നു

Monday, February 25, 2013

sslc mal content A text


1
പാഠം ചെറുതായില്ല ചെറുപ്പം
ഉള്ളടക്കം
 • ആട്ടക്കഥ
 • ഉണ്ണായിവാരിയര്‍
 • ഉദ്യാനത്തില്‍ ദമയന്തിയും തോഴിമാരും
 • ഉദ്യാനത്തിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങുന്ന ഹംസം
 • ഹംസ ദമയന്തീ സംഭാഷണം
ചോദ്യസാധ്യത
 • കഥാപാത്ര നിരൂപണം
 • ശീര്‍ഷത്തിന്റെ ഔചിത്യം
 • ശബ്‌‌ദഭംഗി
 • അലങ്കാരഭംഗി
 • സംഭാഷണ ചതുരത
 • വര്‍ണ്ണന

2
പാഠം മുരിഞ്ഞപ്പേരീം ചോറും
ഉള്ളടക്കം
 • ചാക്യാര്‍ കൂത്തിലെ വിദൂഷകന്‍
 • കഥാരൂപത്തില്‍ സ്വന്തം ജീവിതം വിവരിക്കുന്നു
 • വാമൊഴിയുടെ ഭംഗി
 • സാമൂഹ്യവിമര്‍ശനം
 • അന്നത്തെ സാമൂഹ്യാവസ്ഥയുടെ ഒരു മുഖം
 • പുരാണകഥകളെ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു
ചോദ്യസാധ്യത
 • വിശകലനക്കുറിപ്പ്
 • ഹാസ്യത്തിന്റെ സാധ്യതകള്‍
 • താരതമ്യം
 • കഥാപാത്ര നിരൂപണം
 • ഭാഷാപരമായ സവിശേഷതകള്‍
 • കലയില്‍ സാമൂഹ്യവിമര്‍ശനത്തിന്റെ സ്ഥാനം


3
പാഠം ആര്‍ട്ട് അറ്റാക്ക്
ഉള്ളടക്കം
 • കഥാ സാഹിത്യം
 • എം.മുകുന്ദന്‍
 • കാലത്തിനൊത്തുമാറുന്ന കല
 • കല ഒരു ചരക്ക്
 • നഷ്ടപ്പെടുന്ന മൂല്യങ്ങള്‍
 • കലാനിരൂപകനായ ശിവരാമന്‍ തന്റെ തൊഴിലില്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ -അവഗണന, ജോലി നഷ്ടപ്പെടല്‍
 • മകള്‍ വരച്ച ചിത്രം പോലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല
 • കാലത്തിനൊത്തുപോകുന്ന സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ഉയര്‍ച്ച
 • കലാനിരൂപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം
ചോദ്യസാധ്യത
 • കഥാപാത്ര നിരൂപണം
 • ശീര്‍ഷകത്തിന്റെ ഔചിത്യം
 • നിലപാടുകളിലെ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ -താരതമ്യം
 • പ്രതികരണക്കുറിപ്പ്


4
പാഠം ഇവള്‍ക്കുമാത്രമായ്
ഉള്ളടക്കം
 • കവിത
 • സുഗതകുമാരി
 • സ്ത്രീയുടെ വേദന
 • സമൂഹത്തിലെ -വീട്ടിലെ സ്ത്രീയവസ്ഥ
 • കടലോളം കണ്ണീര്‍ കുടിപ്പവള്‍
 • മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായുള്ള ജീവിതം
 • സ്നേഹം ഈശ്വരനായവള്‍
ചോദ്യസാധ്യത
 • ശീര്‍ഷകത്തിന്റെ ഔചിത്യം
 • പ്രയോഗഭംഗി
 • സ്ത്രീയവസ്ഥ വിശകലനം
 • താരതമ്യം -യാത്രാമൊഴി....
 • പ്രതികരണം
 • സമകാലിക സംഭവങ്ങള്‍ വിശകലനം

5
പാഠം സാഹിത്യത്തിലെ സ്ത്രീ
ഉള്ളടക്കം
 • ഉപന്യാസം
 • ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
 • നിരൂപണസാഹിത്യം
 • യഥാര്‍ഥ ജീവിതത്തിലേയും സാഹിത്യത്തിലേയും സ്ത്രീയവസ്ഥകളുടെ വൈരുദ്ധ്യം
 • പുരുഷാധിപത്യത്തിലമര്‍ന്ന സ്ത്രീ
ചോദ്യസാധ്യത
 • സാഹിത്യത്തിലെ സ്ത്രീജീവിതം വിലയിരുത്തല്‍
 • സമകാലിക ലോകത്തെ സ്ത്രീയവസ്ഥ
 • ഭാഷാപരമായ സവിശേഷതകള്‍
 • പ്രതികരണക്കുറിപ്പ്

6
പാഠം യാത്രാമൊഴി
ഉള്ളടക്കം
 • കുമാരനാശാന്‍
 • ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത- ഖണ്ഡകാവ്യം
 • സീതയുടെ വിശുദ്ധി- ആത്മവിശ്വാസം
 • സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം
 • കാവ്യഭംഗി
 • പദപ്രയോഗഭംഗി
ചോദ്യസാധ്യത
 • വിശകലനം
 • സമകാലികാവസ്ഥ- സ്ത്രീയവസ്ഥ
 • പ്രതികരണം
 • താരതമ്യം
 • മുഖപ്രസംഗം

7
പാഠം ഗാന്ധാരീവിലാപം
ഉള്ളടക്കം
 • തുഞ്ചത്തെഴുത്തഛന്‍
 • മഹാഭാരതം -കിളിപ്പാട്ട്
 • യുദ്ധക്കളത്തിലെത്തിയ ഗാന്ധാരിയുടെ പ്രതികരണം
 • അമ്മയുടെ വിലാപം
 • ശത്രു മിത്ര ഭേദമില്ലായ്ക -യുദ്ധത്തിന്റെ നീക്കിബാക്കി
 • യുദ്ധത്തിനെതിരെയുള്ള കവിത
 • യുദ്ധവിരുദ്ധ മനോഭാവം
 • കാവ്യവര്‍ണ്ണനകള്‍
 • ഭാഷാഭംഗി- ശക്തി
ചോദ്യസാധ്യത
 • പ്രയോഗഭംഗി
 • അലങ്കാരഭംഗി
 • വിശകലനം
 • പ്രതികരണം
 • സമകാലികാവസ്ഥയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചിന്ത

8
പാഠം പട്ടാളക്കാരന്‍
ഉള്ളടക്കം
 • തകഴി
 • ചെറുകഥാ സാഹിത്യം
 • അനാഥനായ പട്ടാളക്കാരന്റെ ധര്‍മ്മസങ്കടങ്ങള്‍
 • സനാഥനാവുന്ന അവസ്ഥ
 • നാട്ടിന്‍പുറത്തെ ധാര്‍മ്മികത
 • യുദ്ധത്തിന്റെ ഇര- ഇരകള്‍
ചോദ്യസാധ്യത
 • കഥാപാത്രനിരൂപണം
 • അനാഥത്വത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരം
 • എഡിറ്റോറിയല്‍
 • പ്രതികരണം
 • പ്രസംഗം

9
പാഠം അര്‍ജുനവിഷാദയോഗം
ഉള്ളടക്കം
 • ഉപന്യാസം
 • കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര്‍
 • മഹാഭാരത കഥാ സന്ദര്‍ഭം
 • അര്‍ജുനനും ദുശ്ശളയും
 • ദുരിതത്തില്‍ കഴിയുന്ന സഹോദരിയെ കാണുന്ന കേമനായ സഹോദരന്റെ മാനസികാവസ്ഥ
 • യുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതികള്‍
ചോദ്യസാധ്യത
 • വിശകലനക്കുറിപ്പ്
 • പ്രയോഗഭംഗി
 • പ്രതികരണക്കുറിപ്പ്
 • യുദ്ധവിരുദ്ധ നിലപാടുകള്‍ സമര്‍ഥിക്കല്‍
 • ഭാഷാഅപ്രയോഗ സവിശേഷത

10
പാഠം വിണ്ടകാലടികള്‍
ഉള്ളടക്കം
 • കവിത
 • പി.ഭാസ്കരന്‍
 • സംഭവബഹുലമായ കഴിഞ്ഞകാലം
 • സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാല ജീവിതം
 • കാലടികള്‍ വിണ്ടതെങ്ങനെ?
 • ചരിത്രം -ഓര്‍മ്മ
ചോദ്യസാധ്യത
 • കവിയുടെ ജീവിത സമീപനം
 • വിശകലനം
 • പ്രതികരണം

11
പാഠം ഉതുപ്പാന്റെ കിണര്‍
ഉള്ളടക്കം
 • കാരൂര്‍ കഥകള്‍
 • ഉതുപ്പാന്റെ ദുരന്തം
 • നാട്ടുകാരുടെ പ്രതികരണം
 • ഉതുപ്പാന്റെ മകള്‍
 • ഒറ്റക്കഥാപാത്രം
 • നന്മയെ തടയുന്ന നാഗരികതയുടെ സ്വഭാവം
ചോദ്യസാധ്യത
 • കഥാപാത്ര നിരൂപണം
 • വിശകലനം
 • ജീവിത ദര്‍ശനം
 • സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം -വിലയിരുത്തല്‍

12
പാഠം അടുത്തൂണ്‍
ഉള്ളടക്കം
 • നഗരത്തിന്റെ പരിഹാസം
 • ഗ്രാമജീവിതത്തിന്റെ സുഖം
ചോദ്യസാധ്യത
 • കവിയുടെ ജീവിത ദര്‍ശനം
 • വിലയിരുത്തല്‍
 • പ്രയോഗഭംഗി

13
പാഠം കടലിന്റെ വക്കത്ത് ഒരു വീട്
ഉള്ളടക്കം
 • ചെറുകഥ
 • മാധവിക്കുട്ടി [കമലാദാസ്]
 • ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ ജീവിതം
 • പ്രകൃതിയുടേയും സംഗീതത്തിന്റേയും സമ്പന്നത
 • സഹജീവിസ്നേഹം [പുതപ്പ്]
ചോദ്യസാധ്യത
 • കഥാപാത്രനിരൂപണം
 • ശീര്‍ഷകത്തിന്റെ ഔചിത്യം
 • ജീവിത സമീപനം
 • പ്രതികരണം
 • വിശകലനം

14
പാഠം പൊന്നാനി
ഉള്ളടക്കം
 • വരയും അടിക്കുറിപ്പും
 • ചിത്രകാരന്‍ നമ്പൂതിരി
 • രേഖകളിലൂടെ ദേശത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു
 • ഗ്രാമത്തിലെ സാംസ്കാരികാന്തരീക്ഷം
ചോദ്യസാധ്യത
 • വരയും എഴുത്തും വിശകലനം
 • ഭാഷാപരമായ സവിശേഷതകള്‍
15
പാഠം തട്ടകം
ഉള്ളടക്കം
 • നോവല്‍
 • കോവിലന്‍
 • ഉണ്ണീരിമുത്തപ്പന്റെ പുറപ്പാട്
 • ചങ്ങാത്തം
 • പ്രകൃതി -ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും
 • കാര്‍ഷിക ഗ്രാമ സംസ്കാരം
 • ഭാഷയുടെ ചാരുത
ചോദ്യസാധ്യത
 • ആഖ്യാനസവിശേഷത
 • ജീവിത വീക്ഷണം
 • സാംസ്കാര വിശകലനം
 • സ്വന്തം നാട് -ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പ്

16
പാഠം കടമ്മനിട്ട
ഉള്ളടക്കം
 • കവിത
 • കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണന്‍
 • നാടിന്റെ ഓര്‍മ്മച്ചിത്രങ്ങള്‍
 • ഗ്രാമത്തിലെ കുളം -രണ്ടു ദൃശ്യങ്ങള്‍
 • ഗ്രാമത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലും
ചോദ്യസാധ്യത
 • പ്രയോഗഭംഗി
 • ശബ്ദഭംഗി
 • വിശകലനം
 • പ്രതികരണം
 • ഔചിത്യം
17
പാഠം ഉരുളികുന്നത്തിന്റെ ലുത്തീനിയ
ഉള്ളടക്കം
 • ഓര്‍മ്മ
 • സക്കറിയ
 • പ്രാര്‍ഥനയുടെ ശില്‍പ്പം
 • നാടിന്റെ സവിശേഷതകള്‍
 • നാടിനോടുള്ള കടപ്പാട്
ചോദ്യസാധ്യത
 • വിശകലനം
 • പ്രയോഗഭംഗി
 • ഭാഷാപരമായ സവിശേഷതകള്‍

No comments:

Post a Comment

you may like these posts also

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...