Flash News

* പുതിയ സ്കൂൾ വർഷം ആശംസിക്കുന്നു

Monday, June 24, 2013

Vidyabhyasa Sangamam June 29, 2013


CHART FROM ALL AEOs
Vidyabhyasa Sangamam June 29, 2013
 1.
PALAKKAD SUB DISTRICT


No
Name of Center(Panchayath)
No
Name of Center(Municipality)
1
HSS Puliyaparamba
1
GHS Vennakkara
2
CBKMHSS Puthupariyaram
2
GHSS Bigbazar
3
HSHS Kallekulangara
3
GMLPS Palakkad
4
GHS Malampuzha
4
PMGHSS Palakkad
5
Mrutharod Panchayath Hall
5
BEMHSS Palakkad

 • No of Trained RP’s : 27
 • No. of RP’s to be trained : NIL
 • No. of Copies of Harisree Pathrika Required : 105
 • Meeting of Subdistrict Monitoring Committee : 6/7/2013  D] PnÃm hnZym`ymk B^okv
  IpgÂaµw
  kÀ,


  1. hnZym`ymk kwKaw
  29þ06þ2013\v FÃm {Kma ]©mb¯pIfnepw ap\nkn¸menänIfnepw hnZym`ymk kwKaw \S¡p¶p­v IpgÂaµw D] PnÃbnÂ

  * F{X skâdpIÄ (BsI) 6 + 1 (under AEO, Palakkad – HSS Kannady)
  * {Kma]©mb¯v Xew 6 + 1
  * apknkn¸menän Xew CÃ
  * sslkv¡qfp PnÃbnse kv¡qfpIÄIÄ tI{µoIcn¨mWv hnZym`ymk kwKaw kwLSn¸n¡p¶Xv Cu D] PnÃbn kv¡qfpIÄ


  \¼À

  kv¡qÄ


  1
  CAHS Kuzhalmannam
  2
  GHS Thenkurissi
  3
  HSS Kuthanur
  4
  GHSS Peringottukurissi
  5
  GHSS Kottayi
  6
  CFDHSS Mathur
  7
  HSS Kannady


  * ]cnioe\w In«nb BÀ ]n F{X 12
  * C\nbpw F{X t]À¡v (BÀ ]n)
  ]cnioe\w thWw BhiyanÃ
  * lcn{io ]{XnI F{X tIm¸n thWw 130 + 5

  (FÃm kv¡qfn\pw 2 hoXw F C H, _n BÀ kn, {Kma ]©mb¯v, ap\nÊn¸menän 2 tIm¸n hoXw)

  2. D] PnÃmXe tamWnändn§v kanXn

  F¶p tNcp¶p Pq¬ 26
  (Pqembv 10\pffn BZy kwKaw IgnbWw)


  kanXnbn AEO (A²y£³)/BPO/lcn{in tImUnt\ä HM/lcn{in D] PnÃm tImUot\äÀ (teacher)/{Kma]©mb¯v AwK§Ä DIET {]Xn\n[n F¶nhÀ \nehn AwK§fmWv
  BZy tamWnädn§v XpS§p¶Xv F¶mhpw July 2nd
  sjUyqÄ F§nbmbncn¡pw
  C\w
  kvIqÄ
  kvIqÄ
  kvIqÄ
  kvIqÄ
  kvIqÄ
  kvIqÄ
  kvIqÄ
  kvIqÄ
  kvIqÄ
  kvIqÄ t]cv
  GHS Tholanur
  HS Kuthanur
  GHSS Peringottukurissi
  GHS Bemmanur
  GHSS Kottayir
  CFDHS Mathur
  CAHS Kuzhalmannam
  GHS Kuzhalmannam
  GHSS Thenkurissi

  Xn¿Xn /kabw


  2/7/13 / 10 Am
  2/7/13
  2 PM
  3/7/13 10 AM
  3/7/13 2 PM
  4/7/13 10 AM
  4/7/13 11 AM
  4/7/13 2 PM
  5/7/13 10 AM
  5/7/13 11.30 AM
  AwK§Ä (2þ3)  AEO/BPO/Harisree codinator/HM

  lcn{io ]²XnIfpsS PnÃmXe DZvLmS\w/ {]hÀ¯\§Ä F{Xt¯mfambn þ

  .Icmt« ]cnioe\w July 3rd\v DZvLmS\w CFDHSS Mathur


No comments:

Post a Comment

you may like these posts also

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...